Algemene voorwaarden  

Definities
Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De klant: de contractspartij van Erfrechtplan die de opdracht geeft.
  2. Vergoeding: de financiële vergoeding die Erfrechtplan voor uitvoering van de opdracht met de klant is overeengekomen.

Algemeen
Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening of andere afspraak tussen Erfrechtplan en de klant. Dit geldt niet als er vooraf een andere afspraak hierover is gemaakt en deze afspraak ook schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door de klant en Erfrechtplan.

Aanvaarding van de opdracht
Artikel 3. Wanneer een klant aan Erfrechtplan een opdracht verstrekt om zijn/ haar belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de klant en Erfrechtplan pas tot stand nadat Erfrechtplan deze heeft aanvaard en zowel de klant als Erfrechtplan een opdracht tot dienstverlening hebben ondertekend. Erfrechtplan sluit de werking uit van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en sluit ook de werking uit van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent bijvoorbeeld dat Erfrechtplan werkzaamheden kan uitbesteden aan derden (zie artikelen 5, 6 en 7).

Uitvoering van de opdracht
Artikel 4. Voor alle opdrachten die Erfrechtplan aanvaardt, geldt alleen een inspanningsverplichting. Erfrechtplan zal zich altijd inspannen om met de noodzakelijke zorgvuldigheid en deskundigheid de opdracht uit te voeren.

Derden
Artikel 5. De klant machtigt Erfrechtplan om bij de uitvoering van opdrachten, namens en voor rekening van klant, derden in te schakelen. Erfrechtplan zal bij de selectie van in te inschakelen derden zorgvuldigheid in acht nemen, maar er vindt van tevoren geen overleg plaats.

Artikel 6. Erfrechtplan is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van deze derden en mag zonder voorafgaand overleg met de klant, namens de klant een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derde toestaan.

Artikel 7. De klant vrijwaart Erfrechtplan tegen alle aanspraken van de door Erfrechtplan ingeschakelde derden en andere derden. Dat geldt ook voor de door Erfrechtplan in verband daarmee te maken kosten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Erfrechtplan.

Informatie
Artikel 8. De klant is verplicht alle feiten en omstandigheden te melden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Erfrechtplan verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 9. Als de klant niet zelf meer mag beslissen over financiële uitgaven, dan moet dit schriftelijk gemeld worden aan Erfrechtplan, ook al is er een inschrijving daarvan in openbare registers gedaan.

E-mail en internet
Artikel 10. Wanneer tussen de klant en Erfrechtplan gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van e-mail en internet, dan is het risico van overbrenging van virussen en dergelijke en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht, voor risico van de klant. De klant zorgt ervoor dat een e-mail Erfrechtplan ook daadwerkelijk bereikt en controleert dit ook. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer gebeurt ongeëncrypteerd, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt en deze ook schriftelijk zijn vastgelegd. Erfrechtplan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval dat door middel van ongeoorloofde middelen derden in het bezit komen van correspondentie tussen Erfrechtplan en de klant.

Vergoeding
Artikel 11. De door Erfrechtplan aan klant in rekening te brengen vergoeding zal worden vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening.

Artikel 12. Voor de betaling van de vergoeding van Erfrechtplan geldt een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum die op de rekening staat vermeld. Binnen deze termijn moet het bedrag op het aangegeven rekeningnummer ontvangen zijn door Erfrechtplan. Als een klant niet of niet op tijd betaalt dan zijn alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder ook alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. Deze kosten zijn 15% van het te innen bedrag met een minimum van één honderd euro. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan heeft Erfrechtplan het recht om ook die kosten vergoed te krijgen van de klant.

Artikel 13. In het geval dat de klant niet betaalt, heeft Erfrechtplan, naast de mogelijkheden die genoemd zijn in het vorige artikel, het recht de werkzaamheden voor de klant te stoppen. Erfrechtplan mag dit alleen doen nadat de klant daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de klant nog in een korte termijn de kans heeft gekregen om de rekening te betalen. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Erfrechtplan is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die de klant lijdt, als gevolg van het stoppen van de werkzaamheden zoals in dit artikel wordt bedoeld.

Aansprakelijkheid
Artikel 14. Iedere aansprakelijkheid van Erfrechtplan is beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Erfrechtplan daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Mocht de klant meer informatie willen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan zal Erfrechtplan die informatie geven.

Artikel 15. Als er -om welke reden ook- geen uitkering van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die samenhangt met door Erfrechtplan verrichte werkzaamheden (nalaten daaronder begrepen), beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door klant aan Erfrechtplan is betaald.

Artikel 16. Alle rechten van verhaal op Erfrechtplan vervallen in ieder geval als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Erfrechtplan binnen één (1) jaar na het moment waarop de klant op de hoogte was (of op de hoogte kon zijn) van bestaan van de gemelde aanspraak of schade.

Artikel 17. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in het geval dat Erfrechtplan (ten onrechte) een opdracht heeft geweigerd en daardoor schade is ontstaan.

Artikel 18. Bij het inschakelen van derden zal Erfrechtplan steeds zorgvuldig te werk gaan. Erfrechtplan is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De klant vrijwaart Erfrechtplan voor aanspraken (van derden) in verband met schade die ontstaat wanneer de klant aan Erfrechtplan onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

Opzegging
Artikel 19. De klant heeft altijd het recht de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging moet wel schriftelijk gebeuren. Erfrechtplan mag ook de opdracht opzeggen maar moet hierbij wel rekening houden met een redelijke opzegtermijn. De vergoeding voor de door Erfrechtplan uitgevoerde werkzaamheden (zie artikel 11) moeten ook bij opzegging door de klant worden voldaan.

Diversen

Artikel 20. De bezoeker van de website, lezing of klant gaat akkoord dat Erfrechtplan zijn/haar gegevens verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven per specifiek handeling (bijv. contact voor afspraak, inschrijven voor een lezing en informeren over relevante informatie over erfrecht).

Artikel 21. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken teruggegeven aan de klant. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de opdracht bewaard. De gegevens van de klant zullen zorgvuldig worden bewaard. De rechten van het gebruik van deze gegevens liggen bij Erfrechtplan (en eventuele rechtsopvolgers). Erfrechtplan zal persoonlijke gegevens niet aan andere partijen beschikbaar stellen voor gebruik voor commerciële doeleinden.

Artikel 22. Alle zaken in deze algemene voorwaarden gelden voor alle mensen die in of buiten loondienst voor Erfrechtplan werkzaam zijn of waren.

Artikel 23. Voor deze voorwaarden en de overeenkomsten tussen Erfrechtplan en klant geldt het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van Erfrechtplan om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.